Energi

Sogn Industri har personell med senior-prosjektleiarkompetanse som har lang erfaring med oppstart av store kraftverk. Våre ingeniørar har vore delaktige i både planleggingsfase og oppstart til store internasjonale kraftsatsingar.

Her er eit par nøkkelord for kva kompetanse vi har:

 • Vasskraft og vindkraft.

 • Turbingeneratoranlegg og andre forbrenningsanlegg.

 • Atomkraftverk.

 • Trafo og forgreining / lastfordeling mot straumnett.

Vi har erfaring med verktøy som: ProCoSys, Project Completion System software, ProArc, Project System Software, Siemens Control System, Simatic, PCS7, SAP System Application and Products System, Microsoft Project, E-room, STIDtag, STIDtips, STID doc, ARIS, DocMap, MS Office, MS Visio, AutoCad, Autodesk Inventor.

Akvakultur

Sogn Industri har kompetanse til å setje seg inn i kva som helst system, lage endringar/forbetringar, generere dokumentasjon, installere/starte/overlevere, plukke ned på detaljplan. Vi er eit total-løysnings firma. Vi har ingeniørar med multidisiplin erfaring og kompetanse. Våre ingeniørar, har evna til å engasjere seg i ditt prosjekt, identifisere potensielle utfordringar, finne dei beste ideane og løysingane for prosjektet. Vår hovudkompetanse ligg i problemløysing for store industrielle anlegg, både på teknisk plan og på planlegging/dokumentasjon.

Ved å velje Sogn Industri vil ein ha tilgang til erfarne multidisiplin senior ingeniørar, med brei kompetanse innan ulike områder i industrien (olje & gass og maritime prosjekt). Med erfaring frå eit breitt utval av forskjellig industriteknikk, vil ein kunne setje saman sterke og rigide system der ein kombinera den beste kjende teknologien på nye måtar. Sogn Industri planlegg og gjennomfører alle oppdrag effektivt og trygt, etter gjeldande normer og standarar. Vi jobbar etter ISO standard og strekker oss mot ISO sertifisering i løpet av åra som kjem.

Vi kan og ta på oss leiarroller i større prosjektet, eller vi kan vere ein aktiv støttespelar der det trengs. Vi jobbar og med å utvikle eigne system for oppdrettsnæringa, i form av pumpesystem, struktur, energiproduksjon og lagring. Meir info om dette vil komme etter kvart som dei blir kommersialiserte.

Industri

Våre ingeniørar har lang erfaring med store automatiserte anlegg. Vi kan tilby assistanse innan rådgiving, kvalitetssikring og prosjektering, eller ta ansvar for gjennomføring av heile prosjektet. Sogn Industri har ingeniørar med multidisiplin erfaring og kompetanse. Dette er personar som har evna til å engasjere seg sterkt i ditt prosjekt, trekke fram dei beste ideane, identifisere potensielle utfordringar og komme fram til solide løysningar som fungerer. Sogn Industri har kompetansen til å setje oss inn i kva som helst system, plukke det ned på detaljplan, lage endringar/forbetringar, generere all dokumentasjon, installere/starte/overlevere. Vi er eit total-løysnings firma. 

Olje & Gass

Sogn Industri har brei erfaring med prosjektgjennomføring og oppstart, onshore og offshore. Vi planlegger og gjennomfører alle oppdrag effektivt og trygt. HMS vert teke på alvor og vi gjer ei grundig kartlegging før vi tek til på ei oppgåve. Vi har tilgjengelig personell med gyldig offshore sertifikat. Våre ressursar har i tillegg fagbrev som installatørar og kan bidra i installasjonsarbeid. Dette gjer oss fleksible og effektive!

Maritim

Våre ingeniørar har lang erfaring innanfor prosjektleiing og oppstart av utstyr relatert til skip og maritim industri generelt. Vi kan ta på oss leiarroller eller vere ein aktiv støttespelar innanfor maritime prosjekt. Vi kan generere prosjekt dokumentasjon, setje saman system, eller vere ein kvalitetskontroll i ulike fasar av prosjektet. Det som gjer våre konsulentar eit fortrinn er at vi har kompetanse til å installere i tillegg til å lede. Det gjer at vi ser utfordringar på eit mykje tidlegare tidspunkt, og vi finn løysningar som andre ikkje ser.

INGENIØRTENESTER

Vi har internasjonalt samarbeid, og sikrar deg at du får kvalitet til rett pris. Våre referanselister er lange, ta kontakt for informasjon.

Prosjekt ledelse

 • Prosjekt ledelse, inkludert kontroll, rapport, timeestimering og oppfølging
 • Teknisk koordinasjon (mellom kunde og leverandør / partere)
 • Ledelse og overvåking av oppstartsaktiviteter, inkludert test samansetning, tids og personell planlegging med oppstartsleder.

Grunnleggende ingeniørtjenester

 • Prosjektplanlegging og kostnadsvurdering for t.d. kraftverk, prosessanlegg, utstyrspakker etc.
 • Prosessdesign, inkludert utvikling av Piping & Instrument Diagrams (P & ID), systembeskrivelser, ESD, kabeldiagram, systemlayout, og ellers generelt systemunderlag både for mekanisk, instrument og elektro.
 • Underlag for spesifikasjoner for rørledning, isolasjon, ventiler, instrumenter etc.
 • Mekanisk designforutsetninger, utviklingsarbeid (inkludert Dynamisk belastningsrapport) og generelt FOU tjenester knytt mot utvikling av nye system.
 • Modifikasjonsarbeid – Evaluere eksisterende installert utsyr, utarbeide forslag til endring, oppgradering eller opprette ny dokumentasjon på eksisterende utstyr.
 • Effektiviseringsarbeid – Sjå på ledd i industriprosesser og evaluere forbedringspotensial, sette opp struktur/planendringer og visualisere utvikling mot effektivitet og lønnsomhet.

Vi kan også lage livstidsanalyse av utstyr, lage vedlikeholdsplaner og foreslå en produksjonsprosedyre for å unngå nedetid på essensielt utstyr.

Detaljerte CAD/Teknisk teikning tjenester​

Industriell-layout, rør design og ingeniørtjenester:

 • Design av komplett rør design med alle underlag.
  – Rør & instrument diagram (P&ID)
  – Trykkfall utrekninger og pumpedimensjonering for rør system
  – Kompositt utstyr og rør / tubing layout (GA)
  – Layout tegninger for struktur, kabelgater og ventilasjon.
  – Rør / Tubing isometrisk og spools.
  – Rapporter inkludert rørlinje liste, ventil lister, instrument lister, materialoversikt etc.
 • Design og detaljoversikt av utstyr, røyr / tubing og røyrstøtter/avstiving.
  – Ustyrsdesign ved bruk av ASME seksjon VIII, API, NEMA, TEMA etc.
  – Rør T tubing design og stress analyser ved bruk av ANSI, ASME seksjon III, europeisk & andre koder for vekt, termisk, vind og andre statiske laster
  – Rør / tubing støtte/avstiving design og analyser (inkludert ASME seksjon III).
  – Evaluering av eksisterende rør installasjoner og modifikasjoner.
  – Design og stress analyser av glasfiber forsterka rør system (FRP)
 • Design og analyse av rør / tubing system, strukturen og utstyr (mekanisk og elektrisk) for alle typer av dynamisk belastning. Dette inkluderer:
  – Pumpelast, Seismikk bevegelser, veskehammer, slug strømmer, sikkerhetsventil utløsning og andre krefter og sjokk belastninger.
 • Analyse av dysetilkopling.
  – Dyser på fartøy, utveksler og tanker.
  – Dyser for pumper, kompressorer og turbiner.
 • Dataanalyse for veske dynamikk (CFD – Computer Fluid Dynamics) for fastsetting av veske karakteristikker i rør, ventilasjon og mekanisk utstyr.

Klargjøring av intelligent P&ID, og 3D system/anlegg modell:

 • Tilpassa 2D og 3D system/anleggs design software for å tilfredsstille prosjekt krav
 • Intelligent P&ID database utvikling og utkast ved bruk av P&ID software og generering av rapporter som enlinjeskjema, ventil liste, utstyrsliste, instrumentliste etc.
 • Utvikle 3D system/anleggs modell bestående av bygninger / strukturer, utstyr, rør / tubing, ventilasjon, kabelgater, støtter/support ved bruk av design verktøy som PDMS, CADMATIC etc.
 • Utvikle intelligent 3D system/anleggs modell fra punkt sky data (laga av lasergeometri system) og relevante dokument for operasjon av system/anlegg, (dette er blant anna brukt i oljeindustrien for å ha en 3d modell av gamle rigger for å kunne effektivisere både installasjon, vedlikehold, sikkerhet med mer)
 • Sjekk av at P&ID stemmer med 3D modell, krasj deteksjon (punkt der 3D ikke stemmer med faktisk data)
 • Generere «plotplaner», GA tegninger, layout, isometrisk, spool, detalj tegninger for støtte/support og rapporter som til dømes: Material-liste fra 3D modell.
 • Vedlegge informasjon for intelligent P&ID og 3D modell
 • Integrasjon av P&ID og 3D modeller i klientens eigne/tredjeparts programvare.
 • Gjennomgang, animering av konstruksjons sekvenser og framgangs-overvåking
 • Animasjon av demontering og monteringsprosesser for utstyr, til dømes for bruksanvisning

Bygg og struktur design og analyse:

 • Layout av betong og stål strukturer i 3D
 • Struktur design og analyse
 • Design og kvalifisering av støtte/support til utstyr, ventilasjon eller kabelbaner
 • Generering av GA tegninger (general arrangement), felles detaljer, fabrikasjonstegninger, BOM etc.

Elektrisk Design:

 • Layout av kabelgater og oppheng/support
 • Layout av elektriske bygninger i 3D for høy/lav belastning av Switchgear, panel etc.
 • Kabel ruter og planlegging
 • Utendørs Switch / Substation design
 • 3D Layout og generering av tegninger og komponentlister

Kontroll og instrument (C&I) design:

 • Indentifisere relevant informasjon fra P&ID
 • Instrument Layout, koplingsbokser og kontroll panel
 • Instrument og kontroll ventil lister
 • Instrument data-ark (datas sheets)
 • Layout av C&I kabelgater og støtter/support
 • Kabelruter og planlegging
 • 3D Layout og generering av tegninger og utstyrslister etc.

Systemleveranser:

​INFOplantTM: Integrert system/anleggs informasjon styringssystem:

INFOplant systemet integrerer informasjon (data, tegninger og dokument) relatert til design, ingeniørunderlag, innkjøp, konstruksjon, system oppstart og andre nedstrømmsaktiviteter for kva som helst industrielt anlegg.

CATSYS: Installasjon og ONE Point informasjonssystem basert på Statoils ProCoSys:

CATSYS er ProCoSys 2.0 kort fortalt, et system som inneholde all relevant informasjon knytt til installasjon og sal, drift, vedlikehold og service. Applikasjon for elektronisk signering av test prosedyrer, sjekklister, installasjonspakker med mer. Dekker alle krav som Statoil brukar mot sine leverandører og er en enklere og mer brukervennlig applikasjon enn ProCoSys. I mange tilfelle mot Statoil brukar underleverandører CATSYS for å rydde opp der ProCoSys blir tidskrevende.

For mer informasjon om våre tjenester ta gjerne kontakt. Vi kan reise ut og skreddersy løsninger for di bedrift etter behov.

RØD TRÅD

Om bedrifta di er fokusert på berekraft, økonomi og risiko kontroll, då er «rød tråd» tingen for deg. Rød tråd er eit konsept vi relaterer det meste vi driv med til. I industrien i dag har ein store prosjektgrupper, med mengder av informasjon som skal flyte mellom eit stort antall ledd. Dette fører til at antall ansatte aukar, og risikobildet og kostnad går opp.

I nettverket vårt har vi over 200 års erfaring med ferdigstillelse og prosjekt ledelse i store komplekse prosjekt, vi har utvikla både verktøy, arbeidsmetodikk og løysningar for å bringe tilbake «kjerneteamet» og smart arbeidsmetodikk. Information is key, vi veit kor utfordringane kjem, og vi har løysningane. Spør oss om «rød tråd», vi kjem gjerne og presenterer løysningar for di bedrift.